Tag Archives: omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Ten behoeve van de omgevingsvisie heeft de stichting BuurtBalans een uitgebreide zienswijze namens de 25 aangesloten wijk- en buurtvertegenwoordigers ingestuurd. BuurtBalans blijft ijveren voor een meer nadrukkelijke rol van de woonfunctie van de stad.
De zienswijze is in te zien en te downloaden via het menu Dossiers: Omgevingsvisie.

Derde dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie

Van: omgevingswet <omgevingswet@maastricht.nl>
Verzonden: vrijdag 1 maart 2019 10:21:17
Aan: omgevingswet
Onderwerp: Uitnodiging dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Maastricht 

Beste meneer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit op maandagavond 18 maart 2019 voor de 3e dialoogbijeenkomst over de Omgevingsvisie Maastricht 2040. Tijdens deze dialoogbijeenkomst hervatten we het gesprek. In deze mail leest u praktische zaken over die avond en wat u kunt verwachten.

Praktische informatie

·         Wanneer: maandagavond 18 maart 2019

·         Hoe laat: inloop vanaf 17.30 uur, programma van 18.00 tot uiterlijk 21.00 uur

·         Waar: Centre Céramique – Avenue Ceramique 50 in Maastricht

·         Aanmelden: ja, via omgevingswet@maastricht.nl tot uiterlijk maandag 11 maart 2019. 

·         Let op: bij meer dan 50 aanmeldingen organiseren we een extra dialoogbijeenkomst op donderdag 21 maart.

Hoe ziet de avond er uit?

Tijdens deze 3e dialoogbijeenkomst hervatten wij met u het gesprek over de Omgevingsvisie. De avond bestaat uit grofweg twee delen. In deel 1 presenteren wij de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Onder andere de reacties die de afgelopen maanden zijn opgehaald, zijn in dit verhaal verwerkt. Daarbij besteden we aandacht aan de ‘gebiedsprofielen’. 

Na deze presentatie start deel 2, waarbij we in kleine groepjes uiteen gaan om in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan een eerste versie van de ‘gebiedsprofielen’: het gewenste toekomstbeeld voor de verschillende gebieden in de stad, met aandacht voor huidige opgaven, nieuwe ontwikkelingen en behoud van bestaande kwaliteiten. Meer toelichting hierover volgt op de avond zelf.

Waarom zien wij u graag?

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet: de Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Maastricht én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Maastricht. 

Daarom denken we nu na over de gewenste toekomst van de stad. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht, inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040. Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren? 

Terugblik afgelopen maanden

In juni en oktober 2018 vonden de 1e en 2e dialoogbijeenkomsten over de Omgevingsvisie plaats. Tijdens de 1edialoogbijeenkomst heeft u aan kunnen geven wat volgens u de belangrijkste opgaven en ambities zijn voor de fysieke leefomgeving van Maastricht. Tijdens de 2e dialoogbijeenkomst heeft u uw reactie gegeven op een tussenproduct dat in september jl. is opgeleverd: de ‘Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht’. Deze discussienotitie is nadrukkelijk géén conceptversie van een eindproduct, maar een tussenproduct op weg naar een definitieve Omgevingsvisie. De discussienotitie kunt u terugvinden op onze website: www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie.

Parallel aan het ophalen van diverse reacties op de discussienotitie, is er tevens gewerkt aan een nadere uitwerking van een gewenst toekomstbeeld waarin deze reacties zijn meegenomen. In de stadsronde van 26 februari jl. is hiervan een tussenstand gepresenteerd. De presentatie van deze avond én een uitgebreide memo waarin staat hoe de gemeente voornemens is om verschillende reacties te verwerken, zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari 2019). 

Vervolgproces en meer informatie

Na de 3e dialoogbijeenkomst werken wij toe naar een Ontwerp Omgevingsvisie, dat wordt vastgesteld door het College van B&W. Doel is om de Ontwerp Omgevingsvisie op te leveren in mei 2019.  Kijk voor meer informatie over het vervolgproces op www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingswet.

Komt u ook? 

Meld u zich dan aan! Dat kan tot uiterlijk maandag 11 maart via omgevingswet@maastricht.nl. Heeft u zich al aangemeld dan ontvangt u uiterlijk 14 maart hierover een bevestiging. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Team Omgevingsvisie | Gemeente Maastricht

T +31 43 350 40 40|  E  omgevingswet@maastricht.nl

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht  |  Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht  |  www.gemeentemaastricht.nl