Missie

Stichting Buurtbalans

Doelstelling

De officiële doelstelling van Stichting Buurtbalans volgens de inschrijving bij de notaris luidt: ” Het bevorderen van een aantrekkelijke woonomgeving voor alle inwoners van Maastricht, met name in wijken waar scheefgroei is ontstaan of dreigt te ontstaan, tussen permanente bewoning van panden en panden die kamergewijs of gesplitst worden verhuurd of vooral gebruikt worden voor tijdelijke bewoning; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin des woords”.

Een beknopte ontstaansgeschiedenis

De Stadsbrede Stichting Buurtbalans is formeel in januari 2018 opgericht.
Sinds februari 2016 was in de buurt Brusselsepoort al sprake van een Vereniging Buurtbalans, waarvan ruim 125 buurtbewoners in korte tijd lid werden. De vereniging werd opgericht, omdat er in Maastricht in bepaalde buurten en straten in een enorm kort tijdsbestek woonhuizen werden opgekocht door beleggers om deze te verkameren of splitsen. Daardoor kwam de leefbaarheid in buurten en straten enorm onder druk te staan. Niet alleen werden deze splitsings- en kamerverhuurpanden intensiever bewoond door tijdelijke bewoners met een ander leefritme (voornamelijk studenten), ook liepen individuele bewoners en buurtkaders vast bij toezicht en handhaving wat betreft overlast, slecht onderhoud en beheer van deze panden.

De thema’s waar Buurtbalans zich sindsdien voor heeft ingezet zijn:
Woningsplitsings- en kamerverhuurbeleid (met als resultaat invoering van maximum per straat en afstandscriterium, regels op vlak van fietsenberging en afvalberging)
Woningprogrammering Maastricht (inclusief het 40-40-40- beleid) met als resultaat een omslag in 2016 van 75% uitbreiding in kamers en 25% in campusvorm naar 75% in campusvorm en 25% in verkamerde panden
Student en Stad (stimulering ontmoeting en begrip van studenten en reguliere bewoners)
Keurmerk Studentenhuisvesting (met regels voor kamerverhuurders)
Toezicht en Handhavingsbeleid met als resultaat meer capaciteit ook in de avonduren, een helder stappenplan, voorlichtingsfolders voor inwoners en studenten en buurtprotocollen o.a. in Limmel en Brusselsepoort
Woonvisie Maastricht met als resultaat meer aandacht voor starters, seniorenwoningen en zorgwoningen en spreiding kwetsbare doelgroepen over heel de stad
Omgevingsvisie Maastricht met als resultaat aandacht voor verkeers-aantrekkende functies, de tweedeling in buurten en het parkeren aan de rand van de stad
Stadsvisie Maastricht met als resultaat toevoeging van een woonpijler in de stadsvisie
Regelgeving op vlak van toeristische verhuur van woonruimtes (o.a. airB&B) met als resultaat aandacht voor stapeling toerisme en verkamering in de binnenstad
• Invoering van de beloofde Milieuzone (in samenwerking met Milieudefensie Maastricht)

Samenwerken als platform

Buurtbalans wordt steeds meer benaderd door buurten en of de Gemeente. Stichting BuurtBalans heeft daarom sinds 2020 een nieuwe werkwijze afgesproken. Naast het kernthema Woningsplitsing- en kamerverhuurbeleid en stedelijke visies op het vlak van wonen (stadsvisie- omgevingsvisie en woonvisie) dient Buurtbalans vanaf nu als platform. Dit betekent dat het bestuur buurtorganisaties uitnodigt voor een vergadering, waarin dan een en ander besproken wordt en wordt besloten òf en door wie een thema al dan niet wordt opgepakt. Dit kan zijn voor inspreken tijdens een Stadsronde of voor een brief of actie. Het bestuur van Buurtbalans bewaakt hierin de missie, maar zal minder dan in het verleden alles zelf uitvoeren en afhandelen. Mensen kunnen zich zo dan kortdurend voor een thema inzetten Niet alle thema’s zijn echter voor alle buurten van belang. Buurten kunnen elkaar per thema vinden en ondersteunen. Daardoor kunnen wij profiteren van elkaars inzet, kennis en netwerk. Het vele werk, dat op buurtkaders afkomt, kan hierdoor beter verdeeld worden.
Onze informatie loopt naast mailings, via consultaties per mail, deze website en nieuwsbrieven.

Lees ook: Voor wie is de stad nu eigenlijk?