Missie

Het bevorderen van een aantrekkelijke woonomgeving voor alle inwoners van Maastricht, met name in wijken waar een scheefgroei is ontstaan, of dreigt te ontstaan, tussen permanente bewoning van panden en panden die kamergewijs casu quo gesplitst worden verhuurd of in belangrijke mate gebruikt worden voor tijdelijke bewoning; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Operationalisatie:

 • Diversiteit en leefbaarheid in de wijken en –buurten
  • Regulering van kamerverhuur, splitsing en omzetting
   • 40/40/40; straatmaxima; afstandscriterium
  • Grotere wooncomplexen voor studenten
   • Ontlasting van wijken, rechtszekerheid voor kamerhuurders
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor starters
   • 110mtr2 grens voor splitsing en omzetting
  • Handhaving van beleid; bestrijding van overlast
   • Meer geld voor handhaving; heldere procedures en stappenplan
  • Straatmaximum en afstandscriterium kamerverhuur, óók voor de binnenstad
   • Stapeling van overlast door kamer- en vakantieverhuur