Maandelijks archief: september 2022

Overleg met de gemeente over burgerparticipatie

Beste Buurtnetwerken en andere bij Buurtbalans aangesloten bewonersorganisaties,

Woensdag 21 september 2022 hebben we van 14.30-15.00 uur een overleg met de wethouders Frans Bastiaens (Ruimtelijke ordening), Johan Pas (Wonen) en Manon Fokke (Burgerparticipatie).

In het voorbereidend agenda-overleg, dat we met hen hebben gehad, zijn we tot de conclusie gekomen, dat zij niet ingaan op lopende plannen, zoals Abtstraat, Limmel aan de Maas en telefooncentrale.

Het overleg is dan ook vooral gericht op hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het Coalitieakkoord.

De samenhang tussen de agendapunten is daarbij van belang. 

Hoe kunnen we een goede bijdrage leveren aan de samenwerking voor een beter Maastricht.

Naar aanleiding van de vergadering van BuurtBalans op 14 september, ter voorbereiding van de agenda, volgen hieronder de inhouden en de inbrengers van de agendapunten, zoals we afgesproken hebben. 

Burgerparticipatie wordt het hoofdagendapunt waar we het meeste tijd voor uittrekken.

Agenda 

 1. Welkom en toelichting door wethouder Bastiaans
 2. Algemene aftrap door voorzitter Chris Meys
 3. Doelen en verwachtingen t.a.v. Burgerparticipatie door Marijke van Lierop
 4. Woningsplitsingsbeleid door Wouter Mulder
 5. Effect van te ‘ruime’ bestemmingsplannen op de aanpassing van woonregelgeving door Wouter Mulder
 6. Kruimelgevallenregeling door Huub Smeets
 7. De positie van ontwikkelaars in deze stad door Huub Smeets
 8. Spreiding van kwetsbare bewoners over de stad door Barbara Schmeidts 
 9. Hoe kunnen we gezamenlijk komen tot afspraken op basis van integrale buurtplannen door Chris Meys
 10. Subsidiegrondslag Buurtbalans door Pauline Tomlow
 11. Samenvatting en vervolgafspraken
 12. Rondvraag en sluiting

Burgerparticipatie (Marijke van Lierop)

 • vereist een actieve rol van de gemeente
 • Voordat de gemeente een standpunt inneemt contact met de buurt over hoe ze er tegenaan kijken
 • Burgerparticipatie moet meer zijn dan meedenken. Om dit te borgen moet er beleid komen mbt participatie. Voorstel om in besluitvorming een punt toe te voegen hoe de buurt tegen de ontwikkeling aankijkt. Motiveren waarom wel of niet naar standpunt buurt geluisterd wordt. 
 • Zoeken naar gedragen plannen, buurt en gemeente samen werken aan de buurt. 
 • Voldoende budget per buurt beschikbaar stellen, zeker buurten waar grote projecten, gebiedsontwikkelingen plaatsvinden, moeten geld krijgen om zelf expert in te huren.
 • Bij participatie moet de gemeente het verslag maken, niet de ontwikkelaar. 
 • Er moet een ombudsman/vrouw aangesteld worden, los van de gemeente, die onafhankelijk de buurten kan adviseren en bijstaan. 

Afspraken per buurt (Chris Meys)

 • per buurt dient er een contract opgesteld te worden waar de buurt en gemeente in de coalitieperiode aan gaan werken.
 • Belangrijke input zijn de buurtvisies van de Buurtnetwerken. 

Woningsplitsingsbeleid (Wouter Mulder)

 • Aandachtspunten. Vasthouden afstandcriterium, maximum per straat, van 110m2 naar 140 m2, oppervlaktematen voor splitsing en kamers, regelgeving ook toepassen op de binnenstad. 

Spreiding kwetsbare doelgroepen (Barbara Schmeits) 

 • Deze landen bovenmatig in buurten die daar niet de draagkracht voor hebben wat deze buurten die het al moeilijk hebben zwaarder belast. Daarmee holt ook het draagvlak achteruit. Dus inzet op plaatsing in buurten die geen of weinig kwetsbare doelgroepen huisvesten. Onder kwetsbare doelgroepen verstaan wij: aso’s, (ex)verslaafden, re-integratie van criminelen, zwerfjongeren, asielzoekers etc. 

Bestemmingsplannen aanpassen die nu te ruim zijn (Wouter Mulder)

 • Te ruime bestemmingsplannen leiden tot ongelukken. Zie Limmel aan de Maas, Abtstraat etc. Ook kruimelgevallenregeling aanpassen en vooral woonbeleid in bestemmingsplannen integreren. 

Voorkeurspositie vastgoed (Huub Smeets)

 • Buurten hebben het gevoel dat bepaalde vastgoedpartijen een voorkeurspositie in de stad genieten. Zorgen zijn er bv mbt Mullenders (@ Huub, de mensen in de vergadering wilden eigenlijk geen namen noemen). Er kwam bij de deelnemers vanavond ook geen nieuwe info mbt Mullenders. Zelfs de Abtstraat-mensen waren daar niet voor. 

Subsidie Buurtbalans (Pauline Tomlow)

 • toegezegd is door de gemeente om met een voorstel te komen hoe we gesubsidieerd worden. We vragen 1000 euro per jaar. 

Foto van Hans Gerard Moleman, 21 september 2022