Maandelijks archief: maart 2022

Input coalitiebespreking BuurtBalans: terugblik en vooruitblik als reflectie op verkiezingsuitslag

Geachte fractievoorzitters en informateurs,

De startbijeenkomst coalitie- en collegevorming staat a.s. donderdag voor de deur. Wij willen daartoe zowel op de inhoud, maar zeker ook op de gewenste aanpak en inrichting van het openbaar bestuur in Maastricht onze input leveren. Dit in het licht van de ervaringen van de afgelopen vier jaar en de daaruit voortkomende verkiezingsuitslag in Maastricht met een historisch lage opkomst van 45%; 3,6% onder het Limburgs gemiddelde en ruim 5% onder het landelijk gemiddelde. Met name in de buurten lag de opkomst laag: rond de 30%.

Dit is voor ons geen verrassing, maar de resultante, naast andere oorzaken, van  het door ons meerdere malen geconstateerde democratisch tekort in Raad en College door de manifeste coalitiedwang en het daarmee monddood maken van de oppositie en de inspraak/participatie; gekoppeld aan geringe aandacht en weinig gerichtheid op de belangen van de eigen inwoners en de buurten. Wij hebben, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie, gewezen op een het bestaan van een tweedeling in Maastricht van A-burgers (studenten, toeristen, expats) met een prioritaire aandacht van het gemeentebestuur evenals voor de grote gemeentelijke projecten met name in de binnenstad. En B-burgers, de reguliere inwoners van Maastricht, met een voor hen sterk achterblijvend woningaanbod en teruglopende leefbaarheid in de buurten, mede door de groeiende onbalans met studentenhuisvesting, een bovengemiddelde armoedeval en aantoonbaar schadelijke lacunes in de ruimtelijke ordening, waardoor ontwikkelingen als de mega-loods van Leeyen mogelijk zijn.

Wij menen dat de lage opkomst bij de verkiezingen en de praktijk van de afgelopen 4 jaren om een sprongsgewijze verbetering vraagt, waarvoor een grote en concrete gerichtheid op eigen inwoners en buurten om de democratische legitimatie te versterken en, in het verlengde daarvan, een structureel andere aanpak en functioneren van hetGemeentebestuur, onontkoombaar zijn.Wij zijn, als eerste stap, verheugd dat lijsttrekker Frans  Bastiaans van de Seniorenpartij bij de komende coalitievorming streeft naar een breed draagvlak in Raad en stad. Wij zouden dat concreter willen maken in de vorm van een contract met de stad, dat wil zeggen, met een aantal partners in de stad, de buurten voorop. Wij willen daarbij als Buurtbalans onze steun aanbieden om een dergelijk stadscontract vorm te geven in overleg met de buurten.

De concrete coalitievorming moet een zodanig resultaat krijgen, dat de uitvoering niet meer star aan één machtsblok van een meerderheidscoalitie wordt toegedicht. Met wethouders die er niet alleen zijn voor hun eigen portefeuille, maar met zijn allen werken aan de uitvoering van het stadscontract. Ook het organisatievermogen van de buurten moet versterkt worden, niet alleen met ambtelijke stadsdeel-leiders, maar met de mogelijkheid dat, afhankelijk van de problematiek die er speelt, externe expertise/hulp door de buurten ingeschakeld kan worden. Om uiteindelijk per half jaar met de raad in discussie te gaan over de voortgang in de uitvoering van het stadscontract.

Gaarne lichten wij in het verdere proces van coalitievorming bovenstaande verder toe.Toegevoegd onze evaluatie van de afgelopen 4 jaren en blik op de komende 4 jaren.

U veel wijsheid wensend,

Stichting BuurtBalans
Pauline Tomlow
secretaris
06-21825171
www.buurtbalans.nl