Heropening terrassen

BuurtBalans is betrokken geweest bij het overleg over heropening van de terrassen in de binnenstad van Maastricht. In de nieuwsbriefsectie van deze site vindt u nadere uitleg hierover. Als bijlage treft u daar ook onze bijdrage aan de plannen en een reactie van de gemeente daarop aan.

Ook ‘noodklok’ bij dossier handhaving

Tijdens de stadsronde ‘meerjarenbeleid handhaving’ (11 febr ’20) waren er nauwelijks raadsleden aanwezig, werd er niet op de zienswijzen van burgers ingegaan en was dus feitelijk van dialoog tussen stad en raad geen sprake. BuurtBalans heeft hierover gereclameerd, maar college, raad, presidium en portefeuillehouder zwijgen in alle toonaarden. Zie het dossier Handhaving hierover. Op 11 maart vindt de raadsronde plaats. Buurtbalans doet vooraf beklag over de gang van zaken tijdens het inspraakmoment.

Omgevingsvisie

Ten behoeve van de omgevingsvisie heeft de stichting BuurtBalans een uitgebreide zienswijze namens de 25 aangesloten wijk- en buurtvertegenwoordigers ingestuurd. BuurtBalans blijft ijveren voor een meer nadrukkelijke rol van de woonfunctie van de stad.
De zienswijze is in te zien en te downloaden via het menu Dossiers: Omgevingsvisie.

Zienswijze over ‘Student en Leefbaarheid’

Uiteindelijk is duidelijk geworden waar de evaluatie van de Pilot Student en Leefbaarheid plaats vindt. BuurtBalans heeft eerst tijdens de informatieronde Meerjarenbeleid Veiligheid gevraagd wanneer dit dossier nu ter sprake zou komen, en vervolgens voor de informatieronde over de evaluatie van het afgelopen meerjarenbeleid Handhaving een zienswijze ingediend. Naar verwachting zal, met diverse rondes, pas in het najaar van 2019 nieuw beleid worden geformuleerd.
BuurtBalans blijft in dit proces aandacht vragen voor het specifieke karakter van overlast verbonden met kamergewijze verhuur en de noodzaak voor een helder handhavingsprotocol, een centraal meldpunt en coordinator voor overlast, medeverantwoordelijkheid voor exploitanten van kamerverhuurbedrijven en meer middelen voor handhaving.
Onze zienswijze is down te loaden onder het kopje ‘dossiers’: ‘leefbaarheid en handhaving’

Zienswijzen Woonprogrammering en StudentenStad

Ten behoeve van de informatieronde Student en Stad én inzake de vervroegde Woonprogrammering Studentenhuisvesting heeft Buurtbalans namens de 25 aangesloten organisaties twee zienswijzen ingestuurd.
De teksten zijn integraal te lezen via het menu ‘dossiers’ (resp. woonprogrammering en/of studentenstad

Derde dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie

Van: omgevingswet <omgevingswet@maastricht.nl>
Verzonden: vrijdag 1 maart 2019 10:21:17
Aan: omgevingswet
Onderwerp: Uitnodiging dialoogbijeenkomst Omgevingsvisie Maastricht 

Beste meneer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit op maandagavond 18 maart 2019 voor de 3e dialoogbijeenkomst over de Omgevingsvisie Maastricht 2040. Tijdens deze dialoogbijeenkomst hervatten we het gesprek. In deze mail leest u praktische zaken over die avond en wat u kunt verwachten.

Praktische informatie

·         Wanneer: maandagavond 18 maart 2019

·         Hoe laat: inloop vanaf 17.30 uur, programma van 18.00 tot uiterlijk 21.00 uur

·         Waar: Centre Céramique – Avenue Ceramique 50 in Maastricht

·         Aanmelden: ja, via omgevingswet@maastricht.nl tot uiterlijk maandag 11 maart 2019. 

·         Let op: bij meer dan 50 aanmeldingen organiseren we een extra dialoogbijeenkomst op donderdag 21 maart.

Hoe ziet de avond er uit?

Tijdens deze 3e dialoogbijeenkomst hervatten wij met u het gesprek over de Omgevingsvisie. De avond bestaat uit grofweg twee delen. In deel 1 presenteren wij de inhoudelijke stand van zaken over de Omgevingsvisie. Onder andere de reacties die de afgelopen maanden zijn opgehaald, zijn in dit verhaal verwerkt. Daarbij besteden we aandacht aan de ‘gebiedsprofielen’. 

Na deze presentatie start deel 2, waarbij we in kleine groepjes uiteen gaan om in gesprek te gaan over de huidige stand van zaken. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan een eerste versie van de ‘gebiedsprofielen’: het gewenste toekomstbeeld voor de verschillende gebieden in de stad, met aandacht voor huidige opgaven, nieuwe ontwikkelingen en behoud van bestaande kwaliteiten. Meer toelichting hierover volgt op de avond zelf.

Waarom zien wij u graag?

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet: de Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Maar de implementatie van de Omgevingswet betekent veel meer. Vanaf 2021 moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Maastricht én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Maastricht. 

Daarom denken we nu na over de gewenste toekomst van de stad. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht, inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting van de stad tot 2040. Wat gaan we extra doen om de stad nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren? 

Terugblik afgelopen maanden

In juni en oktober 2018 vonden de 1e en 2e dialoogbijeenkomsten over de Omgevingsvisie plaats. Tijdens de 1edialoogbijeenkomst heeft u aan kunnen geven wat volgens u de belangrijkste opgaven en ambities zijn voor de fysieke leefomgeving van Maastricht. Tijdens de 2e dialoogbijeenkomst heeft u uw reactie gegeven op een tussenproduct dat in september jl. is opgeleverd: de ‘Discussienotitie Omgevingsvisie Maastricht’. Deze discussienotitie is nadrukkelijk géén conceptversie van een eindproduct, maar een tussenproduct op weg naar een definitieve Omgevingsvisie. De discussienotitie kunt u terugvinden op onze website: www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingsvisie.

Parallel aan het ophalen van diverse reacties op de discussienotitie, is er tevens gewerkt aan een nadere uitwerking van een gewenst toekomstbeeld waarin deze reacties zijn meegenomen. In de stadsronde van 26 februari jl. is hiervan een tussenstand gepresenteerd. De presentatie van deze avond én een uitgebreide memo waarin staat hoe de gemeente voornemens is om verschillende reacties te verwerken, zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem via https://maastricht.notubiz.nl/ (datum 26 februari 2019). 

Vervolgproces en meer informatie

Na de 3e dialoogbijeenkomst werken wij toe naar een Ontwerp Omgevingsvisie, dat wordt vastgesteld door het College van B&W. Doel is om de Ontwerp Omgevingsvisie op te leveren in mei 2019.  Kijk voor meer informatie over het vervolgproces op www.gemeentemaastricht.nl/Omgevingswet.

Komt u ook? 

Meld u zich dan aan! Dat kan tot uiterlijk maandag 11 maart via omgevingswet@maastricht.nl. Heeft u zich al aangemeld dan ontvangt u uiterlijk 14 maart hierover een bevestiging. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Team Omgevingsvisie | Gemeente Maastricht

T +31 43 350 40 40|  E  omgevingswet@maastricht.nl

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht  |  Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht  |  www.gemeentemaastricht.nl

Pilot ‘Student en Leefbaarheid’ geëvalueerd

De gemeente heeft een eerste evaluatie van het beleid ten aanzien van overlast van kamerverhuur gepubliceerd.
Enkele belangrijke punten:
– er moet een centraal meldpunt komen, zodat adequaat gereageerd kan worden en er beter cijfermateriaal beschikbaar komt;
– politie en handhaving moeten beter gaan samenwerken;
– er moet een duidelijk stappenplan voor de handhaving komen.
zie ook het bericht hierover uit De Limburger van 24 dec.

Beleid ten aanzien van woningsplitsing en -omzetting wordt onveranderd voorgezet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het huidige woningsplitsingsbeleid de komende twee jaar te continueren. Daarnaast heeft het college een nieuwe lijst met straten vastgesteld waar in 2019 geen verdere uitbreiding van kamergewijze verhuur mogelijk is als gevolg van het overschrijden van de maximumnorm.
Per saldo zijn er 15 straten bijgekomen, waarmee één op de zeventien straten in de stad voor verdere verkamering op slot staat.
Onveranderd betekent helaas ook: voorlopig geen uitbreiding van de beperkende maatregelen naar de woonstraten van de binnenstad, hetgeen een nadrukkelijke wens van BuurtBalans is.

Buurtenvergadering

Op 14 januari vindt weer een vergadering plaats van vertegenwoordigers van buurten, wijken, straten, bewonersverenigingen, belangengroepen etc. die bij BuurtBalans zijn aangesloten. Hebt u zich nog niet aangesloten, geef dan blijk van uw belangstelling via de contactpagina. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.